COVID -19 a chronické respiračné ochorenia u detí.

Aj keď sa infekcia COVID-19  u detí v porovnaní s dospelými pacientmi vyskytuje v oveľa menšej miere a priebeh ochorenia je vo väčšine prípadov ľahký,  napriek tomu u našich chronických pacientov a ich rodičov súčasná situácia vzbudzuje obavy. Preto sme si pripravili niekoľko informácii týkajúcich sa vzťahu infekcie COVID-19 a chronických respiračných ochorení.

COVID–19 u detí

Infekcia COVID-19 je infekčné ochorenie dýchacích ciest spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrom Coronavirus 2). Prvýkrát bol identifikovaný u pacientov so závažným respiračným ochorením v decembri roku 2019 v čínskom meste Wu-chan. Predpokladaný zdroj infekcie pochádzal z miestneho trhu s morskými plodmi a zvieratami a podľa najnovších genetických analýz je pravdepodobné, že najbližšími genetickými príbuznými vírusu sú koronavírusy postihujúce netopiere.

Prenos ochorenia sa uskutočňuje kvapôčkami sekrétu pri kašli, kýchaní a rozprávaní a k prenosu infekcie dochádza aj kontaminovanými predmetmi, priamym kontaktom pri podávaní rúk, či nepriamym kontaktom s respiračnými výlučkami nakazených osôb, ktoré sú na ich rukách alebo na povrchoch kontaminovaných predmetov, ktorých sa dotýkajú. Pripúšťa sa však aj možnosť prenosu  nákazy kontaminovaným jedlom a zistilo sa aj vylučovanie vírusu močom a stolicou.

Inkubačná doba je 2 až 14 dní, môže však trvať aj dlhšie, najväčšia pravdepodobnosť výskytu príznakov je medzi 5 až 11 dňom.

Ochorenie sa  prejavuje najmä horúčkou, kašľom, slabosťou, ťažkosťami s dýchaním, únavou, bolesťami kĺbov a svalov. U veľkého množstva pacientov ochorenie prebieha ľahko, bez závažnejších prejavov. Pacienti, u ktorých má ochorenie ťažší priebeh, so zápalom pľúc, si vyžadujú hospitalizáciu a u niektorých sa rozvinie syndróm akútnej dychovej tiesne – ARDS so zlyhávaním dýchania a nakoniec aj vitálnych funkcií.

Čo sa týka detských pacientov, ochorenie má väčšinou ľahký priebeh. U detí boli pozorované hlavne prejavy nádchy, kašľa, zvracania, alebo hnačky. Horúčka u detských pacientov nebola vždy prítomná. Veľa detí s pozitívnym sterom na COVID-19 nemalo vôbec žiadne príznaky. Podľa dostupných údajov z Číny, ale aj Talianska je ťažký priebeh infekcie COVID-19 u detí veľmi zriedkavý. Na druhej strane deti, práve pre často bezpríznakový priebeh ochorenia, môžu zohrávať dôležitú úlohu v šírení ochorenia v populácii.

COVID-19 a cystická fibróza

Z doteraz dostupných zdrojov sa dozvedáme o pomerne nízkom počte pacientov s cystickou fibrózou, ktorí boli nakazení COVID-19. Vo všetkých prípadoch sa jednalo len o mierny priebeh ochorenia.

Mnoho odporúčaní, ktoré sú všeobecne známe v rámci prevencie COVID-19 je už súčasťou každodenného života detí s cystickou fibrózou a ich rodín. V tejto dobe pandémie je však tlak na ich dodržiavanie oveľa naliehavejší a literatúra a dostupné prípady poukazujú na fakt, že izolácia je tou najdôležitejšou prevenciou. Nosenie masky je u pacientov s cystickou fibrózou nevyhnutné, nakoľko závažnosť infekcie COVID-19 závisí aj od množstva vírusových častíc, ktoré  pacient vdýchne. Nevyhnutné je taktiež naďalej dodržiavať chronickú liečbu pacienta spolu s pravidelnými inhaláciami a nepoľavovať v nej, ako aj pokračovať v doterajšej pravidelnej a najmä správne prevedenej dychovej rehabilitácii. Dôležité je tiež realizovanie pravidelných nosových výplachov a ideálne je si v tomto období preplachovať nos 2x denne.

Vzhľadom k chronickým ťažkostiam pacientov s cystickou fibrózu si pacienti a rodičia môžu klásť otázku ako vôbec spoznať prebiehajúcu infekciu COVID-19. Pacienti s cystickou fibrózou majú častý, produktívny, výrazne hlienovitý kašeľ s vykašliavaním spúta. Na základe doterajších skúseností a pozorovaných príznakov sa za zásadný považuje charakter kašľa, ktorý sa pri infekcii COVID-19 mení na suchý. Ďalším príznakom je horúčka, ktorá nie je typickým sprievodným javom bežných infekcií u pacientov s cystickou fibrózou.

COVID-19 a alergickí pacienti

Na základe dostupných údajov alergický a astmatický pacienti nie sú ohrození zvýšeným rizikom infekcie COVID-19 v porovnaní s bežnou populáciou. Taktiež liečba alergických a astmatických pacientov (ako sú lokálne nosové, ako aj inhalačné kortikoidy, antihistaminiká, sublinguálna alergénová imunoterapia) nepredstavuje zvýšené  riziko v súvislosti s komplikovaným priebehom ochorenia COVID-19. Naopak, neodôvodnené vysadenie liekov môže viesť k zhoršeniu klinického stavu pacienta, čo prestavuje následne riziko respiračných infekcií. Vzhľadom k objavujúcim sa obavám z inhalačnej liečby kortikoidmi, je potrebné zdôrazniť, že vysadenie inhalačných kortikoidov môže viesť k zhoršeniu astmy a následne k zvýšenému riziku komplikácií v prípade infekcie COVID-19- Preto je nevyhnutné, aby pacienti pokračovali v pravidelnom užívaní liekov. Nemá zmysel lieky vysadzovať, ale ani zvyšovať dávky užívaných liekov. Zvýšenie dávky nemá ochranný účinok pred infekciou COVID-19. 

COVID-19 a ďalšie chronické pľúcne chorenia (primárne ciliárne dyskinézy, bronchiektázie, deti s vrodenými vývojovými chybami, deti s neuromuskulárnymi ochoreniami).

Ani u pacientov s ďalšími chronickými respiračnými ochoreniami sa na základe momentálne dostupných údajov nepredpokladá  zvýšené riziko infekcie COVID-19. Napriek tomu je v súčasnej situácii nevyhnutné, aby takýto pacienti užívali svoju pravidelnú liečbu, tak aby stav chronického ochorenia bol čo najviac pod kontrolou a redukovalo sa riziko respiračných infekcií. Zároveň je samozrejme nevyhnutné dodržiavať všetky odporúčané bežné , tak ako je odporúčaná a uvedené aj nižšie.  

V rámci všeobecných opatrení je potrebné    

  • Dodržiavať prísne hygienické opatrenia- sociálna izolácia, nosenie rúšok, umývanie rúk, nedotýkať sa očí, úst a nosa neumytými rukami
  • U chronicky chorých pacientov je potrebné si zabezpečiť dostatok liekov na prípadnú izoláciu (nezabudnúť na pohotovostné lieky), na druhej strane bez prehnanej zásoby liekov, ktoré pacient bežne neužíva
  • U detí s tracheostomickou kanylou zabezpečiť dostatok pomôcok, ako aj výmenu kanyly na najbližšom ORL pracovisku
  • V rámci starostlivosti o deti s respiračnými ochoreniami neustále zdôrazňujeme nevyhnutnosť elimináciu expozície cigaretovému dymu. Vzhľadom k zvýšenému riziku a ťažšiemu priebehu infekcie COVID-19 u dospelých fajčiarov, ktorý majú 14-krát vyššie riziko ochorieť na COVI-19, je potrebné ešte raz zdôrazniť prísnu elimináciu fajčenia v rodine dieťaťa s chronickým respiračným ochorením.
  • Je potrebné pokračovať v očkovaní dieťaťa podľa očkovacej schémy. V žiadnom prípade nie je dôvod pravidelné očkovanie odkladať, alebo posúvať. Samozrejme neočkuje sa v prípade akútnej infekcie a v období včasnej rekonvalescencie.
  • Veľa rodičov sa tiež pýta na možnosť posilnenia imunity v momentálnej situácii, preto ešte pár základných informácií. Dôležitý je napriek súčasnej situácii pohyb dieťaťa na čerstvom vzduchu (samozrejme za dodržania hygienických opatrení). V rámci podpory imunity vitamínmi a minerálmi za dôležité sa považuje podávanie D vitamínu, C vitamínu, zinku a selénu. Medzi ďalšie doplnky výživy s dobrým efektom na imunitný systém patria probiotiká a prípravky s obsahom beta-glukánov. Samozrejmosťou by mala byť pestrá strava s dostatkom čerstvého ovocia a zeleniny.