Urodynamická a urologická ambulancia 2

Ordinačné hodiny

Kontakt:
Telefón: 02 59371 585, klapka: 585
Lokácia: Blok D, 1. poschodie, č. dverí: 154

ambulancia  Urologická a URODYNAMICKÁ ambulancia 2
LEKÁR(I)

MUDr. PETER BARTOŇ, MUDr. PETRA ĎUBJAKOVÁ

SESTRA Petra VIRÁGOVÁ
  7:30 - 8:00 8:00–13:30 13:30-14:00 14:00 - 15:00
  Príprava ambulancie Ambulancia Obed Dokumentácia
Pondelok sestra urodynamika x  sestra
Utorok sestra urologická amb. 2
x  sestra
Streda  sestra urologická amb. 2 x  sestra
Štvrtok  sestra urodynamika x  sestra
Piatok  sestra urologická amb. 2 x  sestra

Vážení rodičia,
dovoľte, aby sme vám poskytli pár základných informácií o fungovaní urologickej ambulancie Kliniky pediatrickej urológie DFNsP a LFUK.
Pacienti sú v ambulancii vyšetrovaní v pracovné dni v čase od 8oo do 13oo hod.
Pred príchodom do ambulancie sa prosím zaregistrujte na registrácii pacientov. Registrácia pacientov je umiestnená na prízemí pri vstupe do polikliniky. Registráciou vám bude vydaná kartička pacienta s registračným číslom, ktorú si treba uchovať a predložiť pri každej ďalšej registrácii.
Na základe registrácie vieme, že sa už nachádzate v priestoroch nemocnice a vaše poradie sa zobrazí na obrazovke pred ambulanciou. Čas vyšetrenia, ktorý je na obrazovke, je orientačný, pretože aj pri našom maximálnom úsilí môže prísť k meškaniu vyšetrenia zo strany ambulancie z dôvodu vyšetrenia akútnych stavov, či potrebe dlhšieho vyšetrenia predchádzajúceho pacienta.
Na vyšetrenie do urologickej ambulancie sa môžete objednať cez rezervačný portál NÚDCH.
V  urologickej ambulancii prednostne vyšetrujeme deti do 3 mes. veku, ako urgentných pacientov.
Po príchode do čakárne urologickej ambulancie odovzdajte zdravotnej sestre kartičku poistenca a potrebnú zdravotnú dokumentáciu.
Pri prvej návšteve odbornej ambulancie poprosíme:
a) prineste si písomné odporúčanie od obvodného pediatra alebo špecialistu,
b) prineste kópiu predošlých vyšetrení, prípadne výpis zo zdravotnej dokumentácie pacienta od obvodného pediatra alebo špecialistu, prípadne prepúšťaciu správu.

Prijatie na hospitalizáciu
Na prijatie na hospitalizáciu sa dostavte s predoperačným vyšetrením do urologickej ambulancie č. 2.
Aj sprevádzajúce osoby, ktoré budú s hospitalizovaným dieťaťom na oddelení, sú povinné sa zaregistrovať v registrácii pacientov. Pri registrácii sprevádzajúcej osoby treba predložiť doklad totožnosti (zvyčajne občiansky preukaz) a kartičku poistenca. Sprievodcom podľa zákona (577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti) je zákonný zástupca, opatrovník, poručník, iná fyzická osoba ako rodič, ktorá má maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, osoba, ktorá má dieťa v náhradnej osobnej starostlivosti, osoba, ktorá má dieťa v pestúnskej starostlivosti, alebo osoba, ktorá má záujem stať sa pestúnom a má dieťa dočasne zverené do starostlivosti).

Počas hospitalizácie budete potrebovať
- hygienické a osobné potreby
- odporúčame priniesť si teplomer, pohár a príbor
- hospitalizované matky si môžu priniesť aj posteľnú bielizeň
- lieky, ktoré dieťa dlhodobo užíva

Ak sa v dohodnutom termíne nemôžete dostaviť na hospitalizáciu, oznámte nám to telefonicky v urologickej ambulancii na tel.: +421(0)2 593 71 585 alebo +421 (0)2 593 71 440 alebo na sekretariáte Kliniky pediatrickej urológie na tel.: +421 (0)2 593 71 268

Všeobecné pokyny:
Každý pacient je povinný:
a) registrovať sa pri každej návšteve v registrácii pacientov na prízemí polikliniky NÚDCH,
b) preukázať sa platnou kartičkou poistenca,
c) riadiť sa pokynmi ambulancie.