Urologická ambulancia 1

Lokalizácia:
Blok D, 1. poschodie, č. dverí: 153

Kontakt:
č.tel.: +421 2 59371 585, klapka: 585

ambulancia  Urologická ambulancia 1
LEKÁR(I)

MUDr. KVETOSLAVA SLEBODNÍKOVÁ,

MUDr. PETER BARTOŇ, MUDr. PETRA ĎUBJAKOVÁ

SESTRA ĽUDMILA DOŠEKOVÁ
Čas 7:30 - 8:00 8:00–13:30 13:30-14:00 14:00-15:00 15:00 - 15:30
  Príprava ambulancie Ambulancia Obed   Dokumentácia
Pondelok sestra lekár KPU x nemocničné konzíliá  sestra
Utorok sestra lekár KPU x  nemocničné konzíliá  sestra
Streda  sestra  lekár KPU x  nemocničné konzíliá  sestra
Štvrtok  sestra  lekár KPU x  nemocničné konzíliá  sestra
Piatok  sestra  Lekár KPU x  nemocničné konzíliá  sestra

Poznámka:  Pre telefonické objednávky a informácie kontaktujte ambulanciu na tel. čísle 02/59371 585 v pracovné dni v čase od 12:30 do 13:00 hod.

Vážení rodičia,
Dovoľte, aby sme vám poskytli pár základných informácií o fungovaní urologickej ambulancie Kliniky pediatrickej urológie NUDCH a LFUK.
Pacienti sú v ambulancii vyšetrovaní v pracovné dni v čase od 8oo do 13oo hod.
Pred príchodom do ambulancie sa prosím zaregistrujte na registrácii pacientov. Registrácia pacientov je umiestnená na prízemí pri vstupe do polikliniky.Pri registrácii dostanete kartičku pacienta s registračným číslom, ktorú si treba uchovať a predložiť pri každej ďalšej registrácii.
Na základe registrácie vieme, že sa už nachádzate v priestoroch nemocnice a vaše poradie sa zobrazí na obrazovke pred ambulanciou. Čas vyšetrenia, ktorý je na obrazovke, je orientačný, pretože aj pri našom maximálnom úsilí môže prísť k meškaniu vyšetrenia zo strany ambulancie z dôvodu vyšetrenia akútnych stavov, či potrebe dlhšieho vyšetrenia predchádzajúceho pacienta.
Na vyšetrenie do urologickej ambulancie sa môžete objednať cez rezervačný portál NÚDCH.
V  urologickej ambulancii prednostne vyšetrujeme deti do 3 mes. veku, urgentných pacientov.

Po príchode do čakárne urologickej ambulancie odovzdajte zdravotnej sestre kartičku poistenca a potrebnú zdravotnú dokumentáciu.
Pri prvej návšteve odbornej ambulancie poprosíme:
a) prineste si písomné odporúčanie od obvodného pediatra alebo špecialistu,
b) prineste kópiu predošlých vyšetrení, prípadne výpis zo zdravotnej dokumentácie pacienta od obvodného pediatra alebo špecialistu, prípadne prepúšťaciu správu.

Prijatie na hospitalizáciu
Na prijatie na hospitalizáciu sa dostavte s predoperačným vyšetrením do urologickej ambulancie č. 2.
Aj sprevádzajúce osoby, ktoré budú s hospitalizovaným dieťaťom na oddelení, sú povinné sa zaregistrovať v registrácii pacientov. Pri registrácii sprevádzajúcej osoby treba predložiť doklad totožnosti (zvyčajne občiansky preukaz) a kartičku poistenca. Sprievodcom podľa zákona (577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti) je zákonný zástupca, opatrovník, poručník, iná fyzická osoba ako rodič, ktorá má maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, osoba, ktorá má dieťa v náhradnej osobnej starostlivosti, osoba, ktorá má dieťa v pestúnskej starostlivosti, alebo osoba, ktorá má záujem stať sa pestúnom a má dieťa dočasne zverené do starostlivosti)

Počas hospitalizácie budete potrebovať:
- hygienické a osobné potreby
- odporúčame priniesť si teplomer, pohár a príbor
- hospitalizované matky si môžu priniesť aj posteľnú bielizeň
- lieky, ktoré dieťa dlhodobo užíva

Ak sa v dohodnutom termíne nemôžete dostaviť na hospitalizáciu, oznámte nám to telefonicky v urologickej ambulancii na tel.: +421(0)2 593 71 585 alebo +421 (0)2 593 71 440 alebo na sekretariáte Kliniky pediatrickej urológie na tel.: +421 (0)2 593 71 268

Všeobecné pokyny:
Každý pacient je povinný:
a) registrovať sa pri každej návšteve v registrácii pacientov na prízemí polikliniky NUDCH
b) preukázať sa platnou kartičkou poistenca,
c) riadiť sa pokynmi ambulancie.

UPOZORŇUJEME pacientov/rodičov, že v pondelok a vo štvrtok funguje len jedna urologická ambulancia (č. 1). Ambulancia č. 2 je v tieto dni určená výhradne pre urodynamické vyšetrenia objednaných pacientov.
Pre telefonické objednávky a informácie kontaktujte ambulanciu na tel. čísle 02/59371 585 v pracovné dni v čase od 12:30 do 13:00 hod.