• Prispejte aj Vy svojimi 2% z dane pre OZ Národný ústav detských chorôb Deťom. Podporte nás v našom úsilí byť najlepšími  ... ďalej

  • Banka ženského-materského mlieka v NÚDCH žiada o pomoc dojčiace mami-čky, aby sa prihlásili a stali sa dobro-voľnými darkyňami ... ďalej


  • Vážení rodičia, chcete si overiť zdravý vývin Vášho dieťaťa vo veku 2-24 me-siacov? Ponúkame Vám bezplatné vy-šetrenie aktuálneho vývinového stavu Vášho dieťaťa. Objednajte sa na klapke 650, alebo emailom na adrese matuskova@dfnsp.sk ... ďalej

Detská dermatovenerologická klinika
Detská klinika
Detská otorinologická klinika
Klinika detskej hematológie a onkológie
Klinika detskej chirurgie
Klinika detskej neurológie
Klinika detskej oftalmológie
Klinika detskej psychiatrie
Neonatologická klinika intenzívnej medicíny
Ortopedická klinika
Klinika pediatrickej urológie
Klinika detskej pneumológie a ftizeológie
Detská klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny
Fyziorehabilitačné oddelenie
Nemocničná lekáreň
Oddelenie laboratórnej medicíny
Rádiodiagnostické oddelenie
Oddelenie urgentného príjmu