Vedúci fyzioterapeut Fyziatricko-rehabilitačného oddelenia NÚDCH

Generálny riaditeľ Národného ústavu detských chorôb vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:

 

Vedúci fyzioterapeut Fyziatricko-rehabilitačného oddelenia NÚDCH  

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore fyzioterapia,
 • špecializácia v odbore fyzioterapia,
 • odborná prax 10 rokov.

Prihlášky s požadovanými dokladmi zasielajte do 31. mája 2019 na adresu Národný ústav detských chorôb, Limbová 1, 833 40 Bratislava. Na obálku uveďte meno odosielateľa a text „Výberové konanie“ s názvom pracovnej pozície, o ktorú sa uchádzate.

Ďalšie kritériá a požiadavky na uvedené pozície:

 • organizačné a riadiace schopnosti, výborné komunikačné zručnosti, občianska a morálna bezúhonnosť;
 • odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva alebo zaradenie do špecializácie výhodou.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • profesijný životopis;
 • potvrdenie o odbornej praxi;
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní;
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace;
 • potvrdenie o registrácii v príslušnej komore;
 • projekt stratégie rozvoja oddelenia v maximálnom rozsahu troch A4 strán;
 • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.

 Rozhodujúcimi kritériami pri výbere uchádzača budú:

 • projekt stratégie rozvoja kliniky;
 • odborná prax a riadiace schopnosti;
 • vedomostné minimum z okruhov: manažment zdravotnej starostlivosti, ekonomika a financovanie, pracovnoprávne vzťahy.